Cử nhân dịch vụ công nghệ thông tin tại Đại học Autonomous University of Barcelona (UAB)

Sinh viên chuyên ngành dịch vụ công nghệ thông tin tại trường đại học Autonomous university of Barcelona cung cấp đầy đủ kiến thức công nghệ quan trọng về công nghệ thông tin, dịch vụ đa phương tiện.

Chương trình cử nhân dịch vụ công nghệ thông tin được thiết kế các hệ thống thông tin để truyền thông giữa các doanh nghiệp và khách hàng với sự giúp đỡ của công nghệ cao như quản trị doanh nghiệp và kết nối truyền thông đa phương tiện (hình ảnh, âm động, video và hình ảnh động)

Thời gian học: 4 năm

Chương trình đào tạo

Năm 1:

–          Toán học và dịch vụ

–          Nguyên tắc lập trình

–          Vật lý và công nghệ cơ bản khoa học máy tính

–          Kinh doanh: mô hình truyền thông trong kinh doanh

–          Dịch vụ xã hội học

–          Cơ sở máy tính

–          Mô hình kinh doanh của công ty dịch vụ

–          Tương tác giữa người dùng và máy tính

Năm 2:

–          Dịch vụ đa phương tiện

–          Cấu trúc máy tính

–          Thiết kế web và ứng dụng đa phương tiện

–          Xã hội và pháp luật về hệ thống thông tin: hoạt động chuyên môn

–          Quản lý hệ thống

–          Cơ sở dữ liệu

–          Lập trình nâng cao

–          Hệ thống thông tin đa phương tiện

–          Số liệu thống kê

Năm 3:

–          Định hướng dịch vụ

–          Cố định và mạng di động

–          Kỹ thuật phần mềm

–          Phân phối và hệ thống lưới điện

–          Mô hình hóa, mô phỏng và tối ưu

–          Quản lý dự án

–          Kiến trúc và công nghệ web, hệ thống đa phương tiện

–          Thiết kế giám sát dịch vụ

Năm 4

–          Final Project

 

Đặt câu hỏi cho tác giả