Cử nhân quản trị du lịch và giải trí tại trường đại học European Business School

Du lịch là ngành công nghiệp phát triển nhanh nhất trong thế giới kinh doanh. Chương trình cử nhân quản trị du lịch và giải trí tại trường European Business School cung cấp cho bạn 1 nền tảng vững chắc về lý thuyết và thực hành quản lý du lịch và chuẩn bị một sự nghiệp thành công trong nền công nghiệp du lịch và giải trí.

Thời gian học : 3 năm ( 6 kỳ học)

Khai giảng: Tháng 2, tháng 6, tháng 8 và tháng 10

Chương trình cung cấp kiến thức đa dạng trong ngành công nghiệp du lịch như: quản lý du lịch khách sạn, quản lý sự kiện, hoạt động du lịch, quản lý hội nghị, địa lý du lịch, du lịch và môi trường, đô thị du lịch, các chính sách pháp lý trong ngành giải trí và du lịch

Năm 1

–          Cơ sở quản lý kinh doanh

–          Quản trị marketing

–          Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản

–          Kế toán I

–          Kinh tế vi mô

–          Tính toán cơ sở

–          Phần mềm IT trong kinh doanh

–          Môi trường bền vững

–          Đạo đức kinh doanh

–          Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói

–          Kế toán II

–          Kinh tế vĩ mô

–          Luật kinh doanh

–          Toán tài chính

–          Thống kê quản lý ứng dụng

–          Quảng cáo, truyền thông và nhãn hiệu

Năm 3

–          Kinh doanh toàn cầu

–          Phân tích báo cáo tài chính

–          Đàm phán

–          Quản lý kinh doanh nhỏ

–          Tài chính doanh nghiệp

–          Truyền thông công nghiệp

–          Truyền thông du lịch

–          Du lịch bền vững: chính sách & đạo đức

–          Quản trị dịch vụ nhà hàng – khách sạn

–          Chiến lược quản lý

–          Ngân sách & kiểm soát

–          Truyền thông tổ chức

–          Cases in marketing

–          Cases in Tourism

–          Tổ chức quản lý quốc tế

–          Quản lý tài chính trong du lịch

–          Quản lý chất lượng

–          Quản lý hoạt động giải trí

Năm 2

–          Chiến lược marketing

–          Tài chính kinh doanh I

–          Quản trị nguồn nhân lực

–          Quản lý hàng hóa

–          Xây dựng doanh nghiệp & liên doanh

–          Hệ thống quản lý thông tin

–          Các vấn đề kinh doanh đa văn hóa

–          Kinh doanh du lịch

–          Kinh tế toàn cầu

–          Tài chính kinh doanh II

–          Truyền thông mạng xã hội

–          Thị trường tài chính

–          Hành vi khách hàng

–          Quản lý mua bán hàng hóa

–          Quản lý dịch vụ

–          Quản lý sự kiện và hội nghị

–          Di sản văn hóa

Yêu cầu tốt nghiệp

–          Final case: marketing

–          Final case: Quản trị hoạt động giải trí &du lịch

–          Luận án tốt nghiệp

 

Đặt câu hỏi cho tác giả