Cử nhân tài chính và kế toán tại đại học Carlos III de Madrid

Chương trình tài chính kế toán tại đại học Carlos III de Madrid nhằm đào tạo cho sinh viên kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư và quản lý, ngân hàng, kiểm toán, tư vấn và quản lý tài chính

Trong những năm qua, thị trường tài chính ngày càng trở nên phức tạp, đòi hỏi các nhà phân tích tài chính phải có kiến thức chuyên sâu về kế toán định giá tài chính, tài sản, công nợ.

Thời gian học: 4 năm

Ngôn ngữ đào tạo: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha

Campus: Getafe

Năm 1

–          Lịch sử kinh tế

–          Giới thiệu về quản trị kinh doanh

–          Giới thiệu về pháp luật

–          Nguyên lý kinh tế

–          Toán kinh tế

–          Kỹ năng thông tin

–          Giới thiệu về kế toán

–          Kinh tế vi mô

–          Thống kê I

–          Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản

–          Toán tài chính

Năm 2

–          Tiếng Anh

–          Luật thương mại

–          Kinh tế tài chính

–          Tổ chức và quản lý

–          Thống kê II

–          Nhân văn

–          Kinh tế I

–          Tài chính kế toán I

–          Quản lý tài chính

–          Thu nhập cố định và các dẫn xuất

Năm 3

–          Quản lý chi phí

–          Kinh tế II

–          Tài chính kế toán II

–          Hệ thống tổ chức tài chính

–          Môn học tự chọn

–          Tài chính phát sinh

–          Pháp luật về chi phí lao động và an sinh xã hội

–          Hệ thống tài chính Tây Ban Nha

–          Quản lý rủi ro tài chính

–          Phân tích báo cáo tài chính

–          Quản lý

–          Các môn học tự chọn

–          Kế toán công cụ tài chính

–          Thuế kinh doanh

–          Chiến lược tài chính doanh nghiệp

–          Quản lý CNTT

–          Kinh tế vi mô định lượng

–          Mô hình trong tài chính và bảo hiểm

Năm 4

–          Báo cáo tài chính kiểm toán

–          Quản lý hợp tác và trách nghiệm xã hội

–          Môn học tự chọn

–          Kế toán tài chính nâng cao

–          Định giá tài sản

–          Ngân hàng

–          Phát triển ứng dụng CNTT cho doanh nghiệp

–          Kinh tế tài chính

–          Luật thị trường tài chính

–          Tài chính quốc tế

–          Kế toán quản lý

–          Luận án cử nhân

–          Môn học tự chọn

–          Luật tài chính doanh nghiệp

–          Ứng dụng máy tính trong tài chính

–          Lý thuyaajt kế toàn tài chính

–          Tiếp thị tài chính và dịch vụ

–          Giới thiệu về đnahs giá tính toán bảo hiểm

–          Tiền tệ và kinh tế tài chính

–          Tối ưu hóa và mô phỏng trong kinh doanh

–          Thực tập chuyên nghiệp

–          Phân tích cơ hội công nghiệp

Đặt câu hỏi cho tác giả