Em đang cần gấp euros bên này 200e ạ. E…

Em đang cần gấp euros bên này 200e ạ. E sang 6 tháng nên chưa làm bank card bên này. Có ai nhận chuyển tiền từ việt nam xong gửi đến tkhoan santander ben nay ko ạ?

1 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả