https://www.facebook.com/HanQuocHospital/posts/312453632533706

1. REJURAN®Healing CreamThành phầnC-PDRN®0.2% + thành phần hữu cơ 86%Nội dung50mlQuản trịSau giai đoạn chăm sóc…

Người đăng: Bệnh Viện Hàn Quốc vào 28 Tháng 6 2017

Đặt câu hỏi cho tác giả