Mobile live streaming on YouTube may soon be available to…

Chuẩn bị livestream bằng youtube

Trước đây cần 1000 subs, giờ sắp cho mọi người rồi.

Mobile live streaming on YouTube may soon be available to everyone. Maybe.

3 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả